Vedtægter for Herlufsholm Svømmevenner

§ 1 Foreningens navn er: Herlufsholm Svømmevenner, Herlufsholm
Hjemstedskommune: Næstved Kommune

§ 2 Foreningen er en sammenslutning af svømmeinteresserede, som ved medlemskab og aktiviteter søger at støtte Herlufsholm Svømmeklubs konkurrencesvømmere både sportsligt, økonomisk og socialt.

§ 3 For at blive optaget som medlem fordres bestyrelsens godkendelse. Ethvert nyt medlem skal have udleveret et eksemplar af foreningens til enhver tid gældende vedtægter. Medlemskabet omfatter den/de aktive svømmere samt dennes/deres familie.

§ 3 A For at kunne modtage tilskud fra Herlufsholm Svømmevenner, skal konkurrencesvømmeren være medlem af foreningen. Det forventes, at svømmeren deltager aktivt i foreningens aktiviteter. Foreningen Herlufsholm Svømmevenner kan yde reduceret tilskud, såfremt bestyrelsen vurderer, at konkurrencesvømmeren ikke fuldt ud lever op til foreningens krav om medlemskab. Det er alene bestyrelsens vurdering der ligger til grund for fastsættelse af tilskuddets størrelse.

§ 4 Kontingent udgør det beløb, der til enhver tid er vedtaget af generalforsamlingen og kontingentet opkræves en gang årligt.

§ 5 Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum fem medlemmer, bestående af formand, kassér og minimum 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, der afholdes årligt inden udgangen af oktober måned. Bestyrelsen funktions tid er 2 år. Bestyrelsen afgår efter tur på lige og ulige år med henholdsvis 2 og 3 medlemmer, dog således at formand og kassér ikke kan være på valg samtidig.

På den ordinære generalforsamling vælges endvidere 2 bestyrelsessuppleanter, der afgår efter tur samt en revisor og en revisorsuppleant.

Bestyrelsessuppleanters funktionsperiode er 2 år og 1 år for revisor og revisorsuppleant.

Udelukket for valg er medlemmer af bestyrelsen i Herlufsholm Svømmeklub.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og efter nedennævnte valgregler:

 1. Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv ved formand, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer umiddelbart efter generalforsamling
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  – opstilling af kandidater
  – der stemmes på de kandidater, som er opstillet
  – alle kandidater er ligestillede
  – afstemning foregår ved håndsoprækning eller skriftligt, såfremt et medlem ønsker dette
  – de kandidater som har højest stemmeantal er valgt og de efterfølgende er suppleanter
 3. Valg af revisor
 4. Valg af revisorsuppleant

§ 6 Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved opslag i svømmehal samt indkaldelse til medlemmerne.

§ 7 Generalforsamlingen afholdes efter følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af bestyrelsessuppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Valg af revisorsuppleant
 10. Evt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 3 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

§ 8 For at være stemmeberettiget skal al forfalden kontingent være betalt.

§ 9 Regnskabsåret er 01.09 til 31.08
Beslutning om anvendelse af foreningens midler træffes af den samlede bestyrelse under ansvar for generalforsamlingen. Foreningen tegnes af formanden alene eller af kasséren sammen med et bestyrelsesmedlem.

§ 10 Bestyrelsen kan indvarsle til ekstraordinær generalforsamling og skal indvarsle når 10% – dog mindst 15 medlemmer – fremsætter begæring herom. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med samme varsel og på samme måde, som den ordinære generalforsamling.

§ 11 Der bør så vidt muligt – for at udbygge kammeratskabet – afholdes mindst en årlig sammenkomst for foreningens medlemmer.

§ 12 Udmeldelse af foreningen skal ske til foreningens kassér. Ethvert medlem, der direkte eller indirekte på en alvorlig måde skader foreningen ved upassende optræden eller handling kan af bestyrelsen uden ansvar overfor generalforsamlingen ekskluderes af foreningen.

§ 13 Vedtagelse af forslag til opløsning af foreningen kan vedtages når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er repræsenteret og med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Såfremt mindst 2/3 af de stemmeberettigede ikke er repræsenteret, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, uanset hvor mange der møder op til den ekstraordinære generalforsamling.

§ 14 I tilfælde af foreningens ophør overføres dens midler til Herlufsholm Svømmeklub for anvendelse til eliteafdelingen.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 3 september 1987 og med ændringer vedtaget på generalforsamlingen 9. oktober 1989, 27. oktober 1994, 31. oktober 1996, 29. oktober 1998, 27. maj 2003, 26. oktober 2004, 29. september 2005 og 26. september 2017.

Hent vedtægter som PDF